ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Με τον Ν. 4014/2011 , τον οποίο αντικατέστησε ο Ν.4178/13 , απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Η NUEVA CASA αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία έρευνας, αυτοψίας και σύνταξης της απαραίτητης βεβαίωσης.